Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Štátna správa

SNAS – Slovenská národná akreditačná služba

www.snas.sk

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) je štátna príspevková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou. SNAS plní funkciu národného akreditačného orgánu na Slovensku.

Slovenská národná akreditačná služba akredituje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, slovenskými technickými normami, medzinárodnými technickými normami ISO/IEC, normami Európskej únie a dokumentmi medzinárodných a regionálnych organizácií, najmä Európskou organizáciou pre spoluprácu v akreditácii (EA), medzinárodnou globálnou organizáciou na spoluprácu pri akreditácii laboratórií (ILAC), medzinárodným akreditačným fórom (IAF) a predpismi OECD o správnej laboratórnej praxi.

 

ČIA – Český institut pre akreditaci

www.cai.cz

  Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, ako národný akreditačný orgán založený vládou Českej republiky, poskytuje svoje služby v súlade s platnými právnymi predpismi vo všetkých oblastiach akreditácie tak štátnym, ako aj súkromným subjektom. Princíp jednotného európskeho akreditačného systému tvoreného národnými akreditačnými orgánmi, ktoré fungujú podľa jednotných pravidiel a akreditujú podľa definovaných medzinárodne uznávaných noriem, vychádza z postoja EÚ, špecifikovaného v Globálnej koncepcii o prístupe ku skúšaniu a certifikácii.

   

   

  SOPK– Slovenská obchodná a priemyselná komora

  www.sopk.sk

  Slovenská obchodná a priemyselná komora je verejno-právna inštitúcia pôsobiaca na území Slovenskej republiky, ktorá vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí.

  SOPK je právnickou osobou, zriadenou zákonom Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách, v znení neskorších predpisov.

  QSCert sa stal členom SOPK v júli 2011

   SOPK certifikát

    

    

    

   NBÚ – Národný bezpečnostný úrad

   www.nbu.sk

   Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. Od svojho vzniku 1. júla 2001 sídli na Budatínskej ulici v Bratislave. Zriadenie úradu historicky súvisí s rokovaniami o vstupe Slovenskej republiky do EÚ a NATO, v rámci ktorých vznikla požiadavka na vytvorenie nezávislej inštitúcie, ktorá by zodpovedala za ochranu utajovaných skutočností a šifrovú ochranu informácií. Úrad začal pôsobiť 1. novembra 2001 prevzatím potrebných kompetencií od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

    

   Ďalšie kompetencie úradu pribúdali postupne. V roku 2002 sa rozšírili o oblasť elektronického podpisu, od 1. septembra 2014 úrad poskytuje Súdnej rade Slovenskej republiky podklady pre posudzovanie spôsobilosti kandidátov na sudcov a 1. januára 2016 úrad prevzal zodpovednosť za problematiku kybernetickej bezpečnosti.

   Doteraz poslednú zmenu prinieslo európske nariadenie eIDAS a nový zákon o dôveryhodných službách,  ktorý v plnom rozsahu nahradil zákon o elektronickom podpise.