Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Personálny audit

Personálny a organizačný audit je vhodný spôsob ako si dať posúdiť organizačnú štruktúru organizácie, efektívnosť informačných tokov, činnosti vykonávané neefektívne alebo duplicitne, vyťaženosť jednotlivých pracovníkov, vhodnosť a plnenie kvalifikačných požiadaviek na jednotlivé funkcie, osobnostný profil pracovníkov s pomenovaním silných a slabých stránok pracovníkovej osobnosti.

QSCert realizoval personálny audit u viacerých významných zákazníkov či už zo súkromného sektora alebo organizácií verejnej správy.

 

                                                          Video:

Personálne audity - z kapra šťukapersonálne audity

 

 

Personálny a organizačný audit môže podľa želania zákazníka zahŕňať nasledovné činnosti:

  

Audit vyťaženosti pracovníkov

 • posúdenie vyťaženosti pracovníkov preverovanej organizácie, percentuálne vyjadrenie vyťaženosti pracovníka
 • snímka pracovného dňa každého pracovníka
 • identifikovanie a pomenovanie duplicitných činností, ktoré vplývajú na vyťaženosť pracovníkov

 

Audit organizačnej štruktúry

 • zistenie všetkých činností, ktoré zabezpečujú jednotlivé organizačné útvary preverovanej organizácie
 • posúdenie náplne činnosti jednotlivých organizačných útvarov
 • návrh modelu efektívneho riadenia na všetkých organizačných stupňoch
 • vyhodnotenie silných a slabých stránok v organizačnej štruktúre preverovanej organizácie
 • vylúčenie duplicitných činností v preverovanej organizácii, ktoré by sa mohli zlúčiť, prípadne sú zbytočné a navrhnúť racionalizačné opatrenia
 • posúdenie prehľadnosti informačných tokov z jednotlivých organizačných útvarov
 • analýza tokov dokumentov v rámci preverovanej organizácie
 • určenie nepokrytých miest v činnosti preverovanej organizácie

  

Audit používania internetu

 • skenovanie internetu, či zamestnanci využívajú internet efektívne a výlučne pre služobné účely
 • spracovanie analýzy o každom zamestnancovi, aké stránky a v akom rozsahu v priebehu monitorovania navštívil
 • viac info...

 

Audit kvalifikačných predpokladov pracovníkov

 • posúdenie plnenia zadefinovaných kvalifikačných požiadaviek podľa platného kvalifikačného katalógu
 • posúdenie vhodnosti stanovených kvalifikačných požiadaviek v kvalifikačnom katalógu a návrh na ich prípadné zmeny (doplnenie, redukcia...)
 • prehodnotenie existujúceho odborného potenciálu zamestnancov

 

Audit osobnostných profilov pracovníkov

 • prehodnotenie osobnostných vlastností zamestnancov, pomenovanie silných a slabých stránok jednotlivých osobností pomocou psychologických metód
  • test asertivity
  • Learyho osobnostný dotazník
  • štruktúrovaný rozhovor podľa metodiky SPIN
 • posúdenie vhodnosti konkrétnych osôb pre výkon zverenej funkcie
 • navrhnutie „kádrových rezerv"
 • odporučenie optimálneho personálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií vyplývajúcich z platnej organizačnej štruktúry

 

V prípade Vášho záujmu Vám dokážeme pri osobnom jednaní odprezentovať konkrétne metódy realizácie organizačného a personálneho auditu. Kontakt

  

Videoprezentácia personálneho auditu certifikačného orgánu QSCert

Videoprezentácia personálneho auditu certifikačného orgánu QSCert