Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Energetická certifikácia budov

STAVIATE, REKONŠTRUUJETE, PRENAJÍMATE ALEBO PREDÁVATE RODINNÝ DOM,
BYTOVÝ DOM, ADMINISTRATÍVNU, VÝROBNÚ ALEBO INÚ BUDOVU?
AK ÁNO, NEZABUDNITE NA ENERGETICKÚ CERTIFIKÁCIU BUDOVY !

 

Energetická certifikácia budov je jednou zo základných požiadaviek smernice č. 2002/91/ES Európskeho parlamentu o Energetickej hospodárnosti budov, ktorú Slovenská republika prevzala do svojho právneho systému zákonom č. 555/2005 Z. z. o Energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon ukladá od 1.januára 2008 povinnosť Energetickej certifikácie budov.

 

QSCERT VÁM PORADÍ AKO NA TO ...

Spoločnosť QSCert, spol. s r.o. Vám ponúka možnosť vypracovania komplexného Energetického certifikátu budovy vrátane vydania Energetického štítku budovy. Možnosť našej komplexnej „ponuky na kľúč “ spája certifikáciu všetkých nižšie uvedených miest spotreby. Stačí nás kontaktovať, zavolať nám alebo poslať e-mail. Radi Vám podáme podrobnejšie vysvetlenie k danej problematike a Energetický certifikát zrealizujeme k Vašej spokojnosti.

V prípade záujmu Vám na základe zistenia Vašich konkrétnych požiadaviek vypracujeme návrh cenovej ponuky a odprezentujeme spôsob realizácie Energetickej certifikácie - stačí vyplniť a zaslať (e-mailom, faxom alebo poštou) nasledovný formulár:

 

Podklady pre vypracovanie cenovej ponuky na Energetickú certifikáciu budov

 

 

 

Príklad Energetického certifikátu/štítku budovy

Energetická certifikácia budov                 Príklad Energetického certifikátu/štítku budovy

 

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY:

 

KEDY STE POVINNÝ ZAOBSTARAŤ ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT?

Povinnosť zaobstarať Energetický certifikát vzniká pri:

 • predaji budovy
 • prenájme budovy
 • dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy

 

KOMU VZNIKLA TÁTO POVINNOSŤ?

Povinnosť, má podľa zákona vlastník budovy, vzťahuje sa aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo. Táto povinnosť sa vzťahuje na rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby a ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.

 

AKÉ SÚ POVINNOSTI VLASTNÍKA BUDOVY?

Ak ste vlastník budovy, ste povinný uchovávať Energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a:

 • pri predaji budovy odovzdať platný Energetický certifikát novému vlastníkovi
 • pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného Energetického certifikátu jej nájomcovi

 

Vlastník existujúcej budovy je tiež povinný:

 • zabezpečiť pravidelnú kontrolu klimatizačného systému a kotla umiestneného v budove
 • zabezpečiť po významnej obnove budovy reguláciu zásobovania teplom
 • zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do energetického vybavenia
 • umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým užívateľom

 

Kontrolným orgánom pre výkon tohto zákona je štátna energetická inšpekcia, ktorá je poverená ukladať pokuty za správne delikty a prejednávať priestupky.


ČO JE CIEĽOM ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE BUDOV, KTO JU VYKONÁVA A ČO JE POTREBNÉ PODSTÚPIŤ PRE JEJ ZABEZPEČENIE?

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť Energetickú hospodárnosť budov a v súvislosti s tým znížiť produkciu emisií CO2. Hodnotenie energetickej náročnosti vykonávajú odborne spôsobilé osoby pre nasledovné miesta spotreby:

 

 • Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
 • Vykurovanie a príprava teplej vody
 • Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov
 • Vetranie a klimatizácia

 

Súčtom niektorých alebo aj všetkých vyššie uvedených hodnotení oprávnených osôb je Energetický certifikát budovy (v určitých prípadoch aj Energetický štítok budovy), ktorý je pre Vás to, čo potrebujete pre splnenie si povinnosti Energetickej certifikácie. Zabezpečenie týchto hodnotení jednotlivo je často krát veľmi náročné a zdĺhavé, čo vás v konečnom dôsledku ukráti o čas a energiu.


QSCert vie tieto hodnotenia zabezpečiť komplexne: získal oprávnenie na vykonávanie Energetickej certifikácie budov pre všetky vyššie uvedené miesta spotreby:

Fotogaléria: