Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Certifikácia služieb podľa eIDAS

eIDAS je nariadenie Európskej komisie, ktoré upravuje záležitosti bezpečnej elektronickej komunikácie a vzťahuje sa na nasledovné služby:

 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok
 • Kvalifikovaná dôveryhodná elektronická doručovacia služba pre registrované zásielky

 

Základným podkladom pre posudzovanie služieb podľa eIDAS je publikovaná Schéma dohľadu kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktorú na svojom webovom sídle publikuje orgán dohľadu – NBÚ SR.

 

V prípade záujmu o certifikáciu dôveryhodnej služby podľa eIDAS, je postup naslednovný:

 • vyplňte Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky podľa eIDAS (ŽOC)
 • na základe vyplnenej ŽOC Vám vypracujeme návrh Cenovej ponuky (CP)
 • po akceptovaní (podpísaní) CP z Vašej strany Vám pripravíme návrh zmluvy o certifikácii
 • po podpísaní zmluvy o certifikácii obidvomi zmluvnými stranami táto vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – zmluva sa podpisuje na 2 roky (platnosť certifikátu je tiež 2 roky)
 • počas 2 rokov platnosti zmluvy vykonáme 1 certifikačný audit a 1 kontrolný audit (viď nižšie)


Proces certifikácie dôveryhodnej služby podľa eIDAS má z pohľadu certifikačného orgánu tieto základné fázy:

 • Prípravná fáza
 • Certifikačný audit - 1. stupeň
 • Certifikačný audit - 2. stupeň
 • Udelenie certifikátu

 

Prípravná fáza
Prípravná fáza predstavuje prípravu na audit. Certifikačný organ vymenuje audítorský tím, ktorý zodpovedá za kvalitné vykonanie auditu.

Certifikačný audit - 1. stupeň Certifikačný audit 1. stupňa sa vykonáva za účelom získania dostatočných informácií a overenia, že boli zavedené základné požiadavky pre poskytovanie dôveryhodných služieb podľa eIDAS. Audítorský tím preveruje kompletnosť dokumentácie vzhľadom na požiadavky relevantných noriem a predpisov.

 
Certifikačný audit - 2. stupeň Certifikačný audit 2. stupňa sa uskutočňuje priamo v sídle zákazníka a jednotlivých pracoviskách, ktoré sú predmetom preverovania, podľa požiadaviek zákazníka uvedených v zmluve. Proces vykonania auditu má tieto fázy:

 • prípravu (program) - vedúci audítor stanoví program s časovým harmonogramom a požiadavkami na prítomnosť jednotlivých kompetentných osôb
 • realizáciu - táto fáza predstavuje samotný proces výkonu auditu
 • ukončenie - audítorský tím na Záverečnom rokovaní s predstaviteľmi manažmentu certifikovanej spoločnosti zhodnotí priebeh auditu, určí termíny pre odstránenie prípadných zistených nezhôd.
 • dokumentovanie – výstupným dokumentom z certifikačného auditu je Protokol o certifikačnom audite. 

  

Udelenie certifikátu a používanie značky dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby

 

V prípade splnenia všetkých požiadaviek dôveryhodnú službu podľa eIDAS vydá riaditeľ certifikačného orgánu rozhodnutie o udelení certifikátu, na základe ktorého sa vystaví certifikát. Platnosť certifikátu je 2 roky.

Certifikovaný subjekt má právo používať značku dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby. Pravidlá pre používanie značky dôvery sú stanovené v zmluve o certifikácii eIDAS.

 

Dozorné previerky (Kontrolné audity)

Počas platnosti certifikátu vykoná certifikačný orgán jeden kontrolný audit. Kontrolné audity sa vykonávajú a dokumentujú analogickým spôsobom ako certifikačný audit. Z tohto auditu vedúci audítor vypracuje protokol z kontrolného auditu.

 

Postup pri sťažnostiach/odvolaniach

  

 • Každé odvolanie alebo sťažnosť musí byť podané písomne. QSCert do 14 dní vyrozumie sťažovateľa o spôsobe riešenia sťažnosti resp. o krokoch, ktoré budú vykonané na prešetrenie sťažnosti a ich časových horizontoch.
 • V prípade sťažnosti tretej strany voči organizácii poskytujúcej kvalifikované dôveryhodné služby podľa eIDAS certifikovanej certifikačným orgánom QSCert, je kontaktovaný vedúci certifikovanej organizácie, voči ktorej je sťažnosť adresovaná. Následne sa preverí opodstatnenosť a príčiny sťažnosti a v prípade potreby sa nariadi mimoriadny kontrolný audit. V prípade opodstatnenosti sťažnosti a jej závažnosti môže QSCert pristúpiť aj k pozastaveniu/odobratiu certifikátu.
 • O konečnom riešení sťažnosti QSCert informuje sťažovateľa.