Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Pozastavenie platnosti a odobratie certifikátu

Dôvody pozastavenia platnosti certifikátu

 

Certifikát manažérskeho systému môže byť certifikovanej organizácii pozastavený na základe týchto skutočností:

 • výsledok kontrolného/mimoriadneho kontrolného auditu
 • neodstránenie závažných nezhôd v dohodnutej lehote (max 60 dní) zistených počas kontrolného/mimoriadneho kontrolného auditu
 • neumožnenie výkonu kontrolného auditu v termíne podľa zmluvy na certifikáciu,
 • neumožnenie výkonu mimoriadneho kontrolného auditu
 • porušenie informačnej povinnosti - neoznámenie zmien, ktoré majú zásadný vplyv na fungovanie manažérskeho systému
 • zneužitie certifikátu alebo certifikačnej známky QSCert
 • nesplnenie, ani v dobe 30 dní po lehote plnenia, akéhokoľvek záväzku voči certifikačnému orgánu 

 

Postup pozastavenia platnosti certifikátu

  O pozastavení platnosti certifikátu rozhoduje riaditeľ certifikačného orgánu vydaním „Rozhodnutia o pozastavení platnosti certifikátu“, kde uvedie aj podmienky, ktoré je potrebné splniť pre obnovenie certifikátu. Rozhodnutie je doručené certifikovanej organizácii a táto skutočnosť je zverejnená na webovej stránke QSCert. Počas doby pozastavenia platnosti certifikátu nie je certifikovaná organizácia oprávnená používať certifikát ani certifikačnú známku QSCert, ani sa na certifikáciu odvolávať.

  Maximálna lehota pozastavenia platnosti certifikátu je 60 dní. Ak dôvod na pozastavenie platnosti certifikátu trvá aj po uplynutí uvedenej lehoty, je certifikačný orgán povinný odobrať certifikát s konečnou platnosťou. 

   

  Postup obnovenia platnosti pozastaveného certifikátu

   

  Ak boli v stanovenej lehote splnené podmienky uvedené v Rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu, vydá riaditeľ certifikačného orgánu „Rozhodnutie o obnovení platnosti certifikátu“. Rozhodnutie je doručené certifikovanej organizácii a táto skutočnosť je zverejnená na webovej stránke QSCert. 

   

  Dôvody odobratia certifikátu

   

  Certifikát manažérskeho systému môže byť certifikovanej organizácii odobratý na základe týchto skutočností:

  • v stanovenej lehote 60 dní nebol odstránený dôvod, na základe, ktorého bol certifikát pozastavený
  • zistenie skutočnosti, že certifikovaná organizácia počas doby pozastavenia platnosti certifikátu tento používa, alebo sa naň odvoláva
  • na majetok objednávateľa je vyhlásený konkurz alebo je konkurzné konanie pre nedostatok majetku zamietnuté, alebo zastavené, alebo ak konkurz nebol vyhlásený z dôvodu, že majetok nepostačuje na úhradu trov predbežného správcu
  • žiadosť certifikovanej organizácie

   

  Postup odobratia certifikátu

   Na základe potvrdených zistení vydá riaditeľ certifikačného orgánu „Rozhodnutie o odobratí certifikátu“. Rozhodnutie je doručené certifikovanej organizácii a táto skutočnosť je zverejnená na webovej stránke QSCert.