Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Postup pri sťažnostiach/odvolaniach

  • Každé odvolanie alebo sťažnosť musí byť podané písomne buď na formulári (sťažovateľovi poskytne QSCert) alebo ako samostatný dokument spracovaný sťažovateľom. QSCert do 14 dní vyrozumie sťažovateľa o spôsobe riešenia sťažnosti resp. o krokoch, ktoré budú vykonané na prešetrenie sťažnosti a ich časových horizontoch.
  • V prípade sťažnosti tretej strany voči manažérskemu systému organizácie certifikovanej certifikačným orgánom QSCert je kontaktovaný vedúci certifikovanej organizácie, voči ktorej je sťažnosť adresovaná. Následne sa preverí opodstatnenosť a príčiny sťažnosti a v prípade potreby sa nariadi mimoriadny kontrolný audit. V prípade opodstatnenosti sťažnosti a jej závažnosti môže QSCert pristúpiť aj k pozastaveniu/odobratiu certifikátu.
  • O konečnom riešení sťažnosti QSCert informuje sťažovateľa.