Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Postup pri certifikácii

Certifikačný orgán QSCert® vykonáva:

 

CERTIFIKÁCIU MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV:

    

   V prípade záujmu o certifikáciu Vášho manažérskeho systému, postup je veľmi jednoduchý:

   • vyplňte Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky (ŽOC) Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky (ŽOC)
   • na základe vyplnenej ŽOC Vám vypracujeme návrh Cenovej ponuky (CP)
   • po akceptovaní (podpísaní) CP z Vašej strany Vám pripravíme návrh Zmluvy o dielo (ZoD)
   • po podpísaní ZoD obidvomi zmluvnými stranami táto vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – ZoD sa podpisuje na 3 roky (platnosť certifikátu je tiež 3 roky)
   • počas 3 rokov platnosti ZoD vykonáme 1 certifikačný audit a 2 kontrolné audity (viď nižšie)


   Proces certifikácie manažérskych systémov má z pohľadu certifikačného orgánu tieto základné fázy:

   • Prípravná fáza
   • Certifikačný audit - 1. stupeň
   • Certifikačný audit - 2. stupeň
   • Udelenie certifikátu

    

   Prípravná fáza
   Prípravná fáza predstavuje prípravu na audit. Námestník pre certifikiáciu vymenuje vedúceho audítora, audítora a odborného pracovníka. Audítorský tím zodpovedá za kvalitné vykonanie auditu.

   Certifikačný audit - 1. stupeň
   Certifikačný audit 1. stupňa sa vykonáva za účelom získania dostatočných informácií a overenia, že boli zavedené základné požiadavky pre riadnu funkčnosť manažérskeho systému. Vedúci audítor preveruje kompletnosť dokumentácie vzhľadom na požiadavky relevantných noriem a predpisov.

   Certifikačný audit - 2. stupeň

   Certifikačný audit 2. stupňa sa uskutočňuje priamo v sídle zákazníka a jednotlivých pracoviskách, ktoré sú predmetom preverovania, podľa požiadaviek zákazníka uvedených v zmluve. Proces vykonania auditu má tieto fázy:

   • prípravu (program) - vedúci audítor stanoví program s časovým harmonogramom a požiadavkami na prítomnosť jednotlivých kompetentných osôb
   • realizáciu - táto fáza predstavuje samotný proces výkonu auditu
   • ukončenie - audítorský tím na Záverečnom jednaní s predstaviteľmi manažmentu certifikovanej spoločnosti zhodnotí priebeh auditu, určí termíny pre odstránenie zistených nezhôd.
   • hodnotenie – výstupným dokumentom z certifikačného auditu je Protokol o certifikačnom audite. Protokol vypracováva vedúci audítor, ktorý zároveň zodpovedá za jeho presnosť a úplnosť. Do tohto protokolu je vedúci audítor povinný zapracovať pripomienky audítorov a odborných pracovníkov, ktorí sa aktívne zúčastnili auditu, po osobnej konzultácii s nimi.

    

   Udelenie certifikátu

   Ak riaditeľ certifikačného orgánu nezistí žiadne závažné skutočnosti, ktoré by odporovali zisteniam vedúceho audítora uvedeným v protokole o certifikačnom audite a návrhu vedúceho audítora na udelenie certifikátu, vydá súhlasné stanovisko so stanoviskom vedúceho audítora a udelí certifikát. 

    

    

   Dozorné previerky (Kontrolné audity)

   Certifikačný orgán QSCert vykonáva dozorné previerky 1 krát ročne v priebehu platnosti vydaného certifikátu. Kontrolné audity sa vykonávajú a dokumentujú analogickým spôsobom ako certifikačný audit. Z tohto auditu vedúci audítor vypracuje do 14 dní od realizácie auditu Protokol z kontrolného auditu.

    

   Prevod akreditovanej certifikácie

   Prevod akreditovanej certifikácie znamená uznanie existujúceho a platného certifikátu manažérskeho systému udeleného iným akreditovaným certifikačným orgánom pre účely udelenia certifikátu QSCert.