Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Postup pri certifikácii

Certifikačný orgán QSCert® vykonáva:

 

CERTIFIKÁCIU MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV:

       

      V prípade záujmu o certifikáciu Vášho manažérskeho systému, postup je veľmi jednoduchý:

      • vyplňte Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky (ŽOC) Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky (ŽOC)
      • na základe vyplnenej ŽOC Vám vypracujeme návrh Cenovej ponuky (CP)
      • po akceptovaní (podpísaní) CP z Vašej strany Vám pripravíme návrh Zmluvy o dielo (ZoD)
      • po podpísaní ZoD obidvomi zmluvnými stranami táto vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – ZoD sa podpisuje na 3 roky (platnosť certifikátu je tiež 3 roky)
      • počas 3 rokov platnosti ZoD vykonáme 1 certifikačný audit a 2 kontrolné audity (viď nižšie)


      Proces certifikácie manažérskych systémov má z pohľadu certifikačného orgánu tieto základné fázy:

      • Prípravná fáza
      • Certifikačný audit - 1. stupeň
      • Certifikačný audit - 2. stupeň
      • Udelenie certifikátu

       

      Prípravná fáza
      Prípravná fáza predstavuje prípravu na audit. Námestník pre certifikiáciu vymenuje vedúceho audítora, audítora a odborného pracovníka. Audítorský tím zodpovedá za kvalitné vykonanie auditu.

      Certifikačný audit - 1. stupeň
      Certifikačný audit 1. stupňa sa vykonáva za účelom získania dostatočných informácií a overenia, že boli zavedené základné požiadavky pre riadnu funkčnosť manažérskeho systému. Vedúci audítor preveruje kompletnosť dokumentácie vzhľadom na požiadavky relevantných noriem a predpisov.

      Certifikačný audit - 2. stupeň

      Certifikačný audit 2. stupňa sa uskutočňuje priamo v sídle zákazníka a jednotlivých pracoviskách, ktoré sú predmetom preverovania, podľa požiadaviek zákazníka uvedených v zmluve. Proces vykonania auditu má tieto fázy:

      • prípravu (program) - vedúci audítor stanoví program s časovým harmonogramom a požiadavkami na prítomnosť jednotlivých kompetentných osôb
      • realizáciu - táto fáza predstavuje samotný proces výkonu auditu
      • ukončenie - audítorský tím na Záverečnom jednaní s predstaviteľmi manažmentu certifikovanej spoločnosti zhodnotí priebeh auditu, určí termíny pre odstránenie zistených nezhôd.
      • hodnotenie – výstupným dokumentom z certifikačného auditu je Protokol o certifikačnom audite. Protokol vypracováva vedúci audítor, ktorý zároveň zodpovedá za jeho presnosť a úplnosť. Do tohto protokolu je vedúci audítor povinný zapracovať pripomienky audítorov a odborných pracovníkov, ktorí sa aktívne zúčastnili auditu, po osobnej konzultácii s nimi.

       

      Udelenie certifikátu

      Ak riaditeľ certifikačného orgánu nezistí žiadne závažné skutočnosti, ktoré by odporovali zisteniam vedúceho audítora uvedeným v protokole o certifikačnom audite a návrhu vedúceho audítora na udelenie certifikátu, vydá súhlasné stanovisko so stanoviskom vedúceho audítora a udelí certifikát. 

       

       

      Dozorné previerky (Kontrolné audity)

      Certifikačný orgán QSCert vykonáva dozorné previerky 1 krát ročne v priebehu platnosti vydaného certifikátu. Kontrolné audity sa vykonávajú a dokumentujú analogickým spôsobom ako certifikačný audit. Z tohto auditu vedúci audítor vypracuje do 14 dní od realizácie auditu Protokol z kontrolného auditu.

       

      Prevod akreditovanej certifikácie

      Prevod akreditovanej certifikácie znamená uznanie existujúceho a platného certifikátu manažérskeho systému udeleného iným akreditovaným certifikačným orgánom pre účely udelenia certifikátu QSCert.