Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

ISO/IEC 27001

S prehlbujúcou sa informatizáciou spoločnosti sú v organizáciách zavádzané zložité informačné systémy. S tým súvisí snaha organizácií chrániť si dôležité informácie, informácie partnerských organizácií a informácie zákazníkov.

 

Systém manažérstva bezpečnosti informácií (SMIB) poskytuje celistvý model upravujúci hodnotenie rizík, návrh a zavedenie bezpečnosti informácií, riadenie bezpečnosti informácií a opätovné hodnotenie bezpečnosti informácií.

 

Návrh a zavedenie SMIB v organizácií je podmienené potrebami a cieľmi činností organizácie a z toho vyplývajúcich požiadaviek na bezpečnosť, používanými procesmi, veľkosťou a štruktúrou organizácie. SMIB zabezpečuje primerané bezpečnostné kontroly, adekvátne chrániace informačné aktíva a poskytuje zodpovedajúcu istotu zákazníkom a iným zainteresovaným stranám.

 

ISO/IEC 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti – Špecifikácia s návodom na použitie je norma špecifikujúca požiadavky na vybudovanie, zavedenie, prevádzku, monitorovanie, preskúmavanie, udržovanie a zlepšovanie zdokumentovaného SMIB. Špecifikuje požiadavky na zavedenie bezpečnostných kontrol, upravených podľa potrieb jednotlivých organizácií, alebo ich častí.

 

Certifikáciou podľa ISO/IEC 27001 deklaruje organizácia zabezpečenie požiadaviek systému manažérstva bezpečnosti informácií.

 

Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku. Zásady pre používanie certifikačnej známky QSCert

 

        27001                        Certifikačná známka ISO/IEC 27001

        VZOR: Certifikát ISO/IEC 27001                  Certifikačná známka ISO/IEC 27001

 

 

V prípade Vášho záujmu o certifikáciu kliknite prosím sem.