Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

ISO 22000

Záplava potravinových škandálov v posledných desaťročiach spôsobila, že sa hygiena a bezpečnosť potravín stali hlavným predmetom záujmu spotrebiteľov na celom svete. Vzhľadom k skutočnosti, že tieto hrozby nepoznajú hranice, vzrástol tlak verejnosti na zavedenie celosvetových opatrení s hlavným cieľom – zvýšiť bezpečnosť potravín. EÚ reagovala vypracovaním množstva právnych predpisov v oblasti bezpečnosti potravín, ktoré výrobcovia potravín museli v krátkom čase implementovať do svojich systémov riadenia. Z toho vznikol tlak na producentov, spracovateľov a distribútorov potravín, aby v konkurenčnom zápase dokázali jednoznačne, transparentne a dôveryhodne preukázať svoju schopnosť plniť v praxi legislatívne požiadavky v oblasti bezpečnosti a hygieny v rámci celého potravinového reťazca.

 

Základným manažérskym nástrojom na dosiahnutie plnenia vyššie uvedených požiadaviek a získanie dôvery zákazníka je zavedenie systému manažérstva bezpečnosti potravín (SMBP) podľa medzinárodnej normy ISO 22000.

 

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na štruktúrovaný systém manažmentu bezpečnosti potravín, ktorý spája všeobecne uznávané kľúčové prvky zabezpečenia potravinovej bezpečnosti, keďže integruje zásady systému Analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a kroky jeho aplikácie, vypracované Komisiou Codex Alimentarius, so sústavou programov nevyhnutných predpokladov (PRP).

 

Táto medzinárodná norma v značnej miere zohľadňuje aj ustanovenia normy ISO 9001 s cieľom zvýšenia kompatibility týchto dvoch noriem a umožňuje tak jednoduchú implementáciu najmä v tých organizáciách potravinárskeho priemyslu, kde už majú zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Normu ISO 22000 je však možné úspešne aplikovať aj samostatne, nezávisle od iných noriem a manažérskych systémov, bez ohľadu na veľkosť organizácie, či prevádzky.

 

Na pomoc organizáciám pri zavádzaní a uplatňovaní tejto normy je v ISO/TS 22004 uvedený návod pre použitie tejto normy

 

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000 prináša organizácii výhody vo viacerých oblastiach:

 

Interné prínosy pre organizáciu:

 • zlepšenie hygieny, technologickej disciplíny
 • zlepšenie komunikácie manažmentu a personálu
 • sprehľadnenie úloh a jednoznačné stanovenie zodpovednosti jednotlivých pracovníkov, zlepšenie pracovnej disciplíny
 • efektívnejšia kontrola procesov, pracovníkov, dodávateľov, surovín a finálnych produktov
 • zníženie nepodarkovosti, zlepšenie kvalitatívnych ukazovateľov
 • operatívnosť riešenia problémov, možnosť trvalého zlepšovania
 • kompatibilita so systémom riadenia kvality podľa normy ISO 9001 a inými manažérskymi systémami - možnosť vytvorenia integrovaného manažérskeho systému

Externé prínosy pre organizáciu:

 • získanie dôvery spotrebiteľov v bezpečnosť potravín
 • zlepšenie imidžu spoločnosti v očiach spotrebiteľa a kontrolných orgánov
 • zlepšenie právnej ochrany organizácie
 • zníženie tlaku kontrolných orgánov v dôsledku zvýšenia kvalitatívneho a bezpečnostného štandardu
 • jednoduchšie zavedenie a presadenie nových výrobkov na trhu
 • jednoduchšia a efektívnejšia tvorba a udržanie marketingovej pozície spoločnosti v danom segmente

Norma ISO 22000 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie efektívne fungujúceho systému manažérstva bezpečnosti potravín. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku. Zásady pre používanie certifikačnej známky QSCert

 

VZOR: Certifikát ISO 22000                           Certifikačná známka ISO 22000

         VZOR: Certifikát ISO 22000                             Certifikačná známka ISO 22000      

 

 

V prípade Vášho záujmu o certifikáciu kliknite prosím sem.