Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

BS OHSAS 18001

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a spoločenskú úroveň organizácie. Zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má tiež dôležitý hospodársky význam, pretože riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia, s vytváraním priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov prináša optimalizáciu pracovného procesu, s pozitívnym ekonomickým efektom.

 

Ekonomické prínosy:

  • vyššia produktivita a kvalita práce
  • minimalizácia poplatkov a pokút v oblasti BOZP

 

Vzťahy so zamestnancami:

  • zlepšenie pracovných podmienok pre pracovníkov
  • zvýšenie spokojnosti a lojality pracovníkov

 

Prínosy pre vedenie organizácie:

  • nástroj pre získanie údajov potrebných pre plánovanie a vytýčenie cieľov
  • minimalizácia rizík úrazov a chorôb z povolania
  • zvýšenie morálky organizácie

 

Výsledkom spolupráce niekoľkých akreditačných a certifikačných organizácií na celom svete je vytvorenie medzinárodnej normy BS OHSAS 18001 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky.
Norma je použiteľná/aplikovateľná pre každú organizáciu, ktorá má v úmysle dať si svoj systém manažérstva BOZP certifikovať. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku. Zásady pre používanie certifikačnej známky QSCert

 

VZOR: Certifikát BS OHSAS 18001        Certifikačná známka BS OHSAS 18001

      VZOR: Certifikát BS OHSAS 18001      Certifikačná známka BS OHSAS 18001

 

 

V prípade Vášho záujmu o certifikáciu kliknite prosím sem.

 

 

Výsledkom spolupráce niekoľkých akreditačných a certifikačných organizácií na celom svete je vytvorenie medzinárodnej normy BS OHSAS 18001 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky.

Norma je použiteľná/aplikovateľná pre každú organizáciu, ktorá má v úmysle dať si svoj systém manažérstva BOZP certifikovať. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku