Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Služby

Certifikačný orgán QSCert® vykonáva:

 

CERTIFIKÁCIU MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV

 

Certifikácia služieb podľa eIDAS

 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí
 • Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok
 • Kvalifikovaná dôveryhodná elektronická doručovacia služba pre registrované zásielky

 

AUDIT BEZPEČNOSTI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

 • audit systémovej architektúry
 • audit serverov a sietí
 • testy anti spam, trojan,...
 • audit vnútornej hrozby (zamestnanci, externí zamestnanci, návštevníci)
 • audit bezpečnosti prihlasovania a riadenia prihlasovacích práv
 • audit zálohovacích centier a zálohovania dát
 • audit havarijného plánovania a obnovy
 • penetračné testy (interné, externé)

 

PERSONÁLNE AUDITY

 • audit organizačnej  štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov
 • audit kvalifikačných predpokladov pracovníkov
 • audit osobnostných profilov pracovníkov

 

ŠKOLENIA A SEMINÁRE

 • Interný audítor kvality podľa ISO 9001:2008
 • Analýzy a nástroje pre zlepšovanie + spokojnosť zákazníka
 • Metrológia
 • Manažér kvality
 • Interný audítor environmentu podľa ISO 14001
 • Interný audítor BOZP podľa OHSAS 18001
 • Interný audítor kvality II.
 • Externý audítor kvality
 • HACCP II. pre pokročilých (požiadavky ISO 22000 a nových verzií IFS a BRC)

 

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

 • tepelná ochrana stavebných konštrukcií budov
 • vykurovanie a príprava teplej vody
 • elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov
 • vetranie a klimatizácia

 

ENERGETICKÉ AUDITY

 • nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení
 • vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov
 • vyčíslenie ekonomického prínosu energetických úspor
 • vyčíslenie návratnosti investičných nákladov

  

GDPR - „General Data Protection Regulation" - ochrana osobných údajov

 • audit súčasného stavu ochrany osobných údajov voči GDPR
 • odborné poradenstvo s novým nariadením
 • vypracovanie/ prepracovanie potrebnej dokumentácie 
 • poskytnutie služby Data Protection Officer (DPO) = „zodpovedná osoba“ pre GDPR
 • súčinnosť pri prechode na nové nariadenie GDPR
 • školenia Data Protection Officer (DPO) pre GDPR