Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Prehľad školení

!!! QSCert počas svojho pôsobenia už vyškolil viac ako 3300 interných audítorov a manažérov kvality !!!

 

           školenia 2018

         

Stránka << Predchádzajúca | 1 | 2 | Nasledujúca >>

Interný audítor bezpečnosti potravín podľa FSSC 22000 ver.4.1

24.04.2018 - 25.04.2018


Školenie o schéme bezpečnosti potravín FSSC 22000 ver.4.1, ktorá je modernejšou a lacnejšou alternatívou ku schémam IFS a BRC, vyžadovaných obchodnými reťazcami a veľkými výrobcami potravín (ako napr. METRO, TESCO, AHOLD, COCA-COLA a ďalšími).

Schéma FSSC 22000 ver.4.1 je tvorená normou ISO 22000, ktorá stanovuje požiadavky systému HACCPnormou ISO/TS 22002-1, ktorá obsahuje požiadavky na podporné programy, tzv. PRP.

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s požiadavkami noriem ISO 22000 a ISO/TS 22002-1, tak aby boli schopní implementovať schému FSSC 22000 ver.4.1 a vykonávať interné audity.


Viac informácií

Interný audítor ISO 10006:2017

26.4.2018 - 26.4.2018


Školenie Interný audítor ISO 10006:2017 poskytuje získanie vedomostí o systéme manažérstva kvality v projektoch podľa novej verzie normy ISO 10006:2017.


Viac informácií

Školenie Data Protection Officer (DPO)

03.05.2018 - 04.05.2018


Dňa 25.5.2018 sa začne uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). Do tejto doby je úlohou každého prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, aby uviedli svoje spracúvanie osobných údajov do súladu s GDPR, ako aj tuzemskou legislatívou, na Slovensku upravenou zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento kurz má za cieľ pomôcť prevádzkovateľom, sprostredkovateľom a zodpovedným osobám pri prechode na plnú aplikáciu novej legislatívy.

Aplikácia GDPR do podniku predstavuje nielen potrebu dokumentačne sa prispôsobiť novým požiadavkám, ale významne ovplyvňuje vnútornú politiku a fungovanie podniku. Nejedná sa len o optimalizáciu IT nastavení, ale predovšetkým o zmenu procesov k prístupu a ochrane dát, o zmenu postavenia zamestnanca ako aj klienta.


Viac informácií

Interný audítor kvality II. + Externý audítor kvality

15.5.2018 - 17.5.2018


Interný audítor kvality II.

Jedinečné školenie v SR!

Namiesto "ubíjajúcej" teórie sa účastníci môžu tešiť na čisto praktické školenie interných audítorov. V rámci školenia absolvujú účastníci reálny interný audit v reálnej výrobnej firme pod dohľadom skúseného lektora QSCert. Lektor poskytne každému účastníkovi spätnú väzbu, čo v rámci interného auditu urobil správne a pomenuje prípadné príležitosti na zlepšenie.

Takéto praktické školenie interných audítorov máte možnosť v rámci SR absolvovať iba v QSCert

 

Externý audítor

Školenie sa zameriava na pomenovanie rozdielov v komunikácii a technike auditovania pri výkone auditov mimo vlastnej firmy (napr. pri auditoch u dodávateľov, v dcérskych spoločnostiach alebo pri certifikačných auditoch a pod.). Po absolvovaní teórie sa každý účastník po individuálnej dohode zúčastní na reálnom certifikačnom audite QSCert v pozícii pozorovateľ


Viac informácií

Nová norma ISO 45001:2018 a rozdiely oproti norme BS OHSAS 18001:2007

31.05.2018


V marci 2018 bola vydaná norma ISO 45001:2018, ktorá nahrádza doteraz platnú BS OHSAS 18001:2007. V súčasnosti prebieha prechodné obdobie, počas ktorého sú platné obe normy.


Viac informácií

Interný audítor environmentu podľa ISO 14001:2015

20.9.2018


Školenie Interný audítor pre ISO 14001:2015 poskytuje získanie vedomostí o systéme environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, ako aj prehľad legislatívy SR, ktorá súvisí so životným prostredím.


Viac informácií

Interný audítor BOZP podľa BS OHSAS 18001

21.9.2018


Školenie Interný audítor pre BS OHSAS 18001 poskytuje získanie vedomostí o systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007, ako aj prehľad legislatívy SR, ktorá súvisí s BOZP


Viac informácií

Manažér kvality

1.10.2018 - 5.10.2018


!!! Školenie akreditované Ministerstvom školstva SR !!!

Školenie poskytuje získanie najdôležitejších vedomostí, zručností a nástrojov potrebných pre budovanie, implementáciu, ale aj udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality. Školenia manažérov kvality trvajú často niekoľko týždňov a preto býva pre mnohých pracovníkov nemožné, pri ich vysokej pracovnej zaťaženosti, sa takýchto školení zúčastniť. Navyše mnohé vedomosti a zručnosti už ovládajú (napríklad vykonávanie interných auditov) a tak ich opätovné nadobúdanie sa stáva neefektívnym. Modulová skladba dáva možnosť absolvovať školenie ako celok, alebo si vybrať iba niektorý(é) z modulov podľa želania zákazníka.


Viac informácií

Interný audítor kvality podľa ISO 9001:2015

1.10.2018 - 2.10.2018


!!! Školenie akreditované Ministerstvom školstva SR !!!

Modul "Interný audítor kvality" zo školenia "Manažér kvality". Pokiaľ chcete absolvovať len časť školenia týkajúcu sa "interných auditov kvality" môžete si zvoliť len tento modul.


Viac informácií

Analýzy a nástroje pre zlepšovanie + spokojnosť zákazníka

3.10.2018 - 4.10.2018


!!! Školenie akreditované Ministerstvom školstva SR !!!

Modul "Analýzy a nástroje pre zlepšovanie + spokojnosť zákazníka" zo školenia "Manažér kvality". Pokiaľ chcete absolvovať len časť školenia týkajúcu sa "analýz a nástrojov pre zlepšovanie + spokojnosti zákazníkov" môžete si zvoliť len tento modul.


Viac informácií
Stránka << Predchádzajúca | 1 | 2 | Nasledujúca >>