Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Dátum: 11.01.2016

15.9.2015 boli publikované revidované normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Prechodné obdobie je 3 ročné. To znamená že certifikáty ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 môžu byť platné až do 15.9.2018

Ako postupovať

V prvom rade nepodliehajte panike, všetci máme dosť času. Prechodné obdobie je stanovené na to, aby sa všetci mohli na zmeny pripraviť a zapracovať ich do svojho systému. Či už sa jedná o certifikačné orgány alebo certifikované organizácie, každý musí dôsledne naštudovať zmeny, preškoliť svojich zamestnancov, zapracovať zmeny do svojej dokumentácie a následne ich uviesť do praxe. Ak to chcete urobiť poriadne trvá to nejaký čas. Nie je dobré sa pretekať, kto bude mať skôr certifikát podľa nových noriem, nakoľko v súčasnosti a až do konca prechodného obdobia sú certifikáty podľa pôvodných aj podľa nových noriem rovnocenné. Práve naopak, nedostatočne pripravená zmena pôjde na úkor kvality a to je v príkrom rozpore s filozofiou manažérskych systémov. Navyše my, ako certifikačný orgán, musíme preukázať svoju spôsobilosť vykonávať certifikáciu podľa nových noriem pred akreditačným orgánom. Iba po posúdení a získaní akreditačného osvedčenia môžeme začať udeľovať certifikáty podľa nových noriem.

Hlavné zmeny

Zmeny ktoré sú spoločné pre ISO 9001 a ISO 14001

 • Výrazne zvýšená kompatibilita noriem
  • Jednotná štruktúra noriem (čísla a názvy kapitol a podkapitol)
  • Spoločná terminológia
  • Jednotný kľúčový text
 • Požiadavka na určenie kontextu organizácie
  • Interné a externé súvislosti organizácie
  • Požiadavky a očakávanie zainteresovaných strán
  • Ohraničenie systému
 • Zvýšený dôraz na Vodcovstvo (Leadership)
  • Zodpovednosť za systém je na vrcholovom vedení (vypadol pojem Predstaviteľ vedenia)
 • Zvýšený dôraz na komunikáciu
  • Internú aj externú
  • Detailnejšie požiadavky
 • Riadenie dokumentácie
  • Pojem „Dokumentovaná informácia“ nahradil pojmy „Dokumenty“ a „Záznamy“
 • Riadenie rizík a príležitostí
  • Analýza rizík a príležitostí
  • Prijatie opatrení
  • Zrušený článok „Preventívne opatrenia“

Navyše pre ISO 9001

 • Menší dôraz na dokumentáciu
  • Vypadla požiadavka na Príručku kvality a 6 zdokumentovaných postupov
 • Väčší dôraz na dosahovanie výsledkov
 • Zrušené výnimky
  • Požiadavky, ktoré nie sú aplikovateľné musia byť zdôvodnené
 • Riadenie znalostí (Knowledge management)
  • Požiadavka na určenie a udržiavanie Znalostí organizácie
 • Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb
  • Nahrádza Nakupovanie
  • Zahŕňa riadenie outsourcovaných procesov
 • Ciele kvality
  • Doplnená požiadavka na plány, ako ich dosiahnuť

Navyše pre ISO 14001

 • Väčšie zameranie na proaktívny prístup
 • Dôraz na zohľadnenie životného cyklu produktov a služieb
  • Zvažovanie environmentálnych vplyvov produktov a služieb od návrhu po likvidáciu
 • Environmentálna výkonnosť
  • Monitorovanie a analýza ukazovateľov
  • Zlepšovanie ukazovateľov env. výkonnosti

Ako Vám pomôže QSCert

QSCert pripravuje detailné školenia o zmenených požiadavkách ISO 9001 a ISO 14001, cieľom ktorých je preškoliť interných audítorov a iných pracovníkov zodpovedných za systém-y.

Pozor!!! Zmien je oveľa viac ako sa zdá na prvý pohľad.