Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Nová norma ISO 45001:2018 a rozdiely oproti norme BS OHSAS 18001:2007

Dátum: 29.04.2018

  

V marci 2018 bola vydaná norma ISO 45001:2018, ktorá nahrádza doteraz platnú BS OHSAS 18001:2007. V súčasnosti prebieha prechodné obdobie, počas ktorého sú platné obe normy. Prechodné obdobie končí v marci 2021. Po tomto dátume sa stanú všetky certifikáty vydané podľa normy BS OHSAS 18001:2007 neplatnými. Certifikované organizácie by mali počas prechodného obdobia prispôsobiť svoj systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požiadavkám ISO 45001:2018.

Nová norma prináša niektoré významné zmeny ako napríklad zvýšenie dôrazu na interakciu a komunikáciu s pracovníkmi a ich zástupcami v systéme manažérstva BOZP, odstraňovanie nebezpečenstva a znižovanie rizík, riadenie subdodávateľov v oblasti BOZP, ale aj množstvo menších zmien a nových formulácií.

 

viac info